Video แนะนำการ Save Power Point

เพื่อให้สามารถนำไปเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นได้ โดยไม่มีปัญหาเรื่อง Font

Powerpoint Template Researcher Program

เอกสารสำหรับผู้ช่วยวิจัยฯ