เข้าเยี่ยมชมและเจรจาความร่วมมือด้านวิจัย ณ โรงกลั่นน้ำมันฝาง

PETROMAT เข้าเยี่ยมชมและเจรจาความร่วมมือด้านวิจัย ณ โรงกลั่นน้ำมันฝาง ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561

Read more

Interplas 2018: การขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยพลาสติกชีวภาพ

PETROMAT ร่วมกับบริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด จัดงาน InterPlas Thailand 2018 โดยในงานนี้ทาง PETROMAT ได้จัดสัมมนาในหัวข้อ “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยพลาสติกชีวภาพ”  ในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ซึ่งผู้ร่วมเสวนาประกอบไปด้วย คุณกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ นายกสมาคมพลาสติกชีวภาพไทย ดร.ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) คุณวรุณ วารัญญานนท์ ที่ปรึกษาเพื่อภาคีอุตสาหกรรม และ รศ. ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ รองผู้อำนวยการ PETROMAT ร่วมเป็นผู้ดำเนินรายการในการสัมมนาในครั้งนี้ โดยรูปแบบการสัมมนาในครั้งนี้เป็นการเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดความรู้ วิสัยทัศน์เกี่ยวกับนวัตกรรมพลาสติกชีวภาพ สำหรับอุตสาหกรรมด้านต่าง ๆ ที่มีประโยชน์และคุณค่าต่อประเทศชาติและสังคม อีกทั้งภาคการผลิตยังสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสู่ความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจอีกด้วย

Read more

PETROMAT จัดสัมมนาบุคลากรศูนย์ฯ ประจำปี 2561

PETROMAT จัดสัมมนาบุคลากรศูนย์ฯ ประจำปี 2561 ในหัวข้อ “PETROMAT Seminar 2018: PETROMAT in 2035” ในวันที่ 10 – 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมดุสิตดีทูเขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรสรุปแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศระยะที่ 1 (แผน 15 ปี) จากข้อมูลและข้อเสนอแนะที่รวบรวมจากผู้ที่เกี่ยวข้องของศูนย์ฯ ทบทวนบทบาทการดำเนินงานที่ผ่านมา จุดอ่อน/จุดแข็ง ความเชี่ยวชาญ หาเครือข่ายความร่วมมือที่จะเติมเต็มสิ่งที่ศูนย์ฯ ยังขาด เพื่อก้าวสู่เป็นการเป็นองค์กรที่จะเชื่อมโยงภาคการศึกษา ภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี วัสดุ และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องอื่น ๆ อย่างครบวงจร ให้เกิดเป็นแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจจนเกิดผลกระทบในภาพรวมของประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0 ภายในระยะเวลา 15 ปี

Read more

Mercury Waste 2018

Mercury Waste Management PETROMAT ร่วมมือกับ Tohoku University จัดสัมมนาเรื่อง “Mercury Waste Management: Current Status, Practices from Japan and Trends” เพื่อเป็นเวทีหลักในการแลกเปลี่ยนความรู้ นวัตกรรม ระดมสมอง โดยมีนักวิจัยจากโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) และ Tohoku University เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ต่อไป ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 8.45 – 13.00 น. ณ ห้อง 701 ชั้น 7 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Read more