PETROMAT ร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการ Chula Zero Waste ให้ กฟผ.

PETROMAT ร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการ Chula Zero Waste แก่ผู้เข้าฟังจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) วันที่ 2 สิงหาคม 2561

Read more

PETROMAT ประชุมหารือความร่วมมืองานวิจัยกับ ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร

PETROMAT ประชุมหารือความร่วมมืองานวิจัยกับ ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร เมื่อ วันที่ 26 ก.ค. 61

Read more

PETROMAT ให้สัมภาษณ์สำนักข่าวเวิร์คพอยท์ (ปากลำโพง)

PETROMAT ให้สัมภาษณ์สำนักข่าวเวิร์คพอยท์ (Workpoint News) เกี่ยวกับโครงการ Chula Zero Waste และ การจัดการขยะอย่างครบวงจร (Closed-loop bioplastic management) เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2561

Read more

PETROMAT ให้สัมภาษณ์สำนักข่าวเวิร์คพอยท์ เกี่ยวกับโครงการ Chula Zero Waste

PETROMAT ให้สัมภาษณ์สำนักข่าวเวิร์คพอยท์ (Workpoint News) เกี่ยวกับโครงการ Chula Zero Waste และ การจัดการขยะอย่างครบวงจร (Closed-loop bioplastic management เมื่อ วันที่ 25 ก.ค. 2561

Read more

ประชุมหารือเรื่องเทคโนโลยีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

PETROMAT ร่วมประชุมหารือเรื่อง เทคโนโลยีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) วันอังคารที่ 24 ก.ค. 2561

Read more

ประชุมความร่วมมือด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมกับ The Center for Green Economy ไต้หวัน

PETROMAT ร่วมกับ สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาฯ หารือความร่วมมือด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมกับนักวิจัยจาก The Center for Green Economy ประเทศไต้หวัน วันที่ 18 ก.ค. 61 ณ ห้องประชุม 209 อาคารสถาบัน 2 จุฬาฯ

Read more