การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ครั้งที่ 2 ปี 2561

การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุครั้งที่2/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 256

Read more

ร่วมประชุมแถลงนโยบายโดย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

PETROMAT ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศอีก 10 ศูนย์ฯ ในนามของสำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมประชุมแถลงนโยบายโดย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศาตราจารย์คลินิกนายแพทย์อุดม คชินทร) ในการประชุมปรึกษาหารือและมอบนโยบายร่วมกับผู้บริหารของ สกอ. และศูนย์ความเป็นเลิศ” เมื่อวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561

Read more

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนา “ขยะ ไม่ใช่ ขยะ”

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนา “ขยะ ไม่ใช่ ขยะ” ในวันพฤหัสบดี ที่ 18 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม แปซิฟิก 1 โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gL/mYnf42

Read more

พิธีลงนามบันทึกขัอตกลงความร่วมมือการใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

พิธีลงนามบันทึกขัอตกลงความร่วมมือการใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม พิธีลงนามบันทึกขัอตกลงความร่วมมือ การใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม BioPBS™ และความร่วมมือส่งเสริมการคัดแยกบรรจุภัณฑ์พลาสติก เพื่อสร้างจิตสำนึกตามแนวทางเศรฐกิจหมุนเวียน ระหว่าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน) 10 กรกฎาคม 2561

Read more

เข้าเยี่ยมชมและเจรจาความร่วมมือด้านวิจัย ณ โรงกลั่นน้ำมันฝาง

PETROMAT เข้าเยี่ยมชมและเจรจาความร่วมมือด้านวิจัย ณ โรงกลั่นน้ำมันฝาง ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561

Read more

Interplas 2018: การขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยพลาสติกชีวภาพ

PETROMAT ร่วมกับบริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด จัดงาน InterPlas Thailand 2018 โดยในงานนี้ทาง PETROMAT ได้จัดสัมมนาในหัวข้อ “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยพลาสติกชีวภาพ”  ในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ซึ่งผู้ร่วมเสวนาประกอบไปด้วย คุณกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ นายกสมาคมพลาสติกชีวภาพไทย ดร.ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) คุณวรุณ วารัญญานนท์ ที่ปรึกษาเพื่อภาคีอุตสาหกรรม และ รศ. ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ รองผู้อำนวยการ PETROMAT ร่วมเป็นผู้ดำเนินรายการในการสัมมนาในครั้งนี้ โดยรูปแบบการสัมมนาในครั้งนี้เป็นการเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดความรู้ วิสัยทัศน์เกี่ยวกับนวัตกรรมพลาสติกชีวภาพ สำหรับอุตสาหกรรมด้านต่าง ๆ ที่มีประโยชน์และคุณค่าต่อประเทศชาติและสังคม อีกทั้งภาคการผลิตยังสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสู่ความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจอีกด้วย

Read more