เข้าเยี่ยมชมและเจรจาความร่วมมือด้านวิจัย ณ โรงกลั่นน้ำมันฝาง

PETROMAT เข้าเยี่ยมชมและเจรจาความร่วมมือด้านวิจัย ณ โรงกลั่นน้ำมันฝาง ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561

Read more

Interplas 2018: การขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยพลาสติกชีวภาพ

PETROMAT ร่วมกับบริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด จัดงาน InterPlas Thailand 2018 โดยในงานนี้ทาง PETROMAT ได้จัดสัมมนาในหัวข้อ “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยพลาสติกชีวภาพ”  ในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ซึ่งผู้ร่วมเสวนาประกอบไปด้วย คุณกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ นายกสมาคมพลาสติกชีวภาพไทย ดร.ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) คุณวรุณ วารัญญานนท์ ที่ปรึกษาเพื่อภาคีอุตสาหกรรม และ รศ. ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ รองผู้อำนวยการ PETROMAT ร่วมเป็นผู้ดำเนินรายการในการสัมมนาในครั้งนี้ โดยรูปแบบการสัมมนาในครั้งนี้เป็นการเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดความรู้ วิสัยทัศน์เกี่ยวกับนวัตกรรมพลาสติกชีวภาพ สำหรับอุตสาหกรรมด้านต่าง ๆ ที่มีประโยชน์และคุณค่าต่อประเทศชาติและสังคม อีกทั้งภาคการผลิตยังสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสู่ความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจอีกด้วย

Read more

Innovation in Industrial R&D seminar

PETROMAT จัดงานอบรมในหัวข้อ “Innovation in Industrial R&D” โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สันติ กุลประทีปัญญา Director, Southeast Asia Research & Development UOP, A Honeywell Company, USA และกรรมการอำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ เป็นผู้บรรยาย เมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2561 ณ ณ ห้องประชุม 705/2 ชั้น 7 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Read more