PETROMAT จัดสัมมนาบุคลากรศูนย์ฯ ประจำปี 2561

PETROMAT จัดสัมมนาบุคลากรศูนย์ฯ ประจำปี 2561 ในหัวข้อ “PETROMAT Seminar 2018: PETROMAT in 2035” ในวันที่ 10 – 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมดุสิตดีทูเขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรสรุปแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศระยะที่ 1 (แผน 15 ปี) จากข้อมูลและข้อเสนอแนะที่รวบรวมจากผู้ที่เกี่ยวข้องของศูนย์ฯ ทบทวนบทบาทการดำเนินงานที่ผ่านมา จุดอ่อน/จุดแข็ง ความเชี่ยวชาญ หาเครือข่ายความร่วมมือที่จะเติมเต็มสิ่งที่ศูนย์ฯ ยังขาด เพื่อก้าวสู่เป็นการเป็นองค์กรที่จะเชื่อมโยงภาคการศึกษา ภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี วัสดุ และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องอื่น ๆ อย่างครบวงจร ให้เกิดเป็นแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจจนเกิดผลกระทบในภาพรวมของประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0 ภายในระยะเวลา 15 ปี

Read more

ประชุมระดมความเห็นจากที่ปรึกษาและผู้บริหารศูนย์ฯ

ประชุมระดมความเห็นจากที่ปรึกษาและผู้บริหารศูนย์ฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Read more

Innovation in Industrial R&D seminar

PETROMAT จัดงานอบรมในหัวข้อ “Innovation in Industrial R&D” โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สันติ กุลประทีปัญญา Director, Southeast Asia Research & Development UOP, A Honeywell Company, USA และกรรมการอำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ เป็นผู้บรรยาย เมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2561 ณ ณ ห้องประชุม 705/2 ชั้น 7 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Read more

Nanophotonics

Nanophotonics Research PETROMAT ได้รับเกียรติจาก Prof. Manfred Eich Institute of Optical and Electronic Materials, Hamburg University of Technology มาเป็นวิทยากรในการอบรมหัวข้อ “Nanophotonics Research” เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารวิจัยจุฬาฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Read more

Mercury Waste 2018

Mercury Waste Management PETROMAT ร่วมมือกับ Tohoku University จัดสัมมนาเรื่อง “Mercury Waste Management: Current Status, Practices from Japan and Trends” เพื่อเป็นเวทีหลักในการแลกเปลี่ยนความรู้ นวัตกรรม ระดมสมอง โดยมีนักวิจัยจากโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) และ Tohoku University เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ต่อไป ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 8.45 – 13.00 น. ณ ห้อง 701 ชั้น 7 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Read more