PETROMAT ให้สัมภาษณ์สำนักข่าวเวิร์คพอยท์ เกี่ยวกับโครงการ Chula Zero Waste

PETROMAT ให้สัมภาษณ์สำนักข่าวเวิร์คพอยท์ (Workpoint News) เกี่ยวกับโครงการ Chula Zero Waste และ การจัดการขยะอย่างครบวงจร (Closed-loop bioplastic management เมื่อ วันที่ 25 ก.ค. 2561

Read more

ประชุมหารือเรื่องเทคโนโลยีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

PETROMAT ร่วมประชุมหารือเรื่อง เทคโนโลยีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) วันอังคารที่ 24 ก.ค. 2561

Read more

ประชุมความร่วมมือด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมกับ The Center for Green Economy ไต้หวัน

PETROMAT ร่วมกับ สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาฯ หารือความร่วมมือด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมกับนักวิจัยจาก The Center for Green Economy ประเทศไต้หวัน วันที่ 18 ก.ค. 61 ณ ห้องประชุม 209 อาคารสถาบัน 2 จุฬาฯ

Read more

พิธีลงนามบันทึกขัอตกลงความร่วมมือการใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

พิธีลงนามบันทึกขัอตกลงความร่วมมือการใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม พิธีลงนามบันทึกขัอตกลงความร่วมมือ การใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม BioPBS™ และความร่วมมือส่งเสริมการคัดแยกบรรจุภัณฑ์พลาสติก เพื่อสร้างจิตสำนึกตามแนวทางเศรฐกิจหมุนเวียน ระหว่าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน) 10 กรกฎาคม 2561

Read more

เข้าเยี่ยมชมและเจรจาความร่วมมือด้านวิจัย ณ โรงกลั่นน้ำมันฝาง

PETROMAT เข้าเยี่ยมชมและเจรจาความร่วมมือด้านวิจัย ณ โรงกลั่นน้ำมันฝาง ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561

Read more

Interplas 2018: การขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยพลาสติกชีวภาพ

PETROMAT ร่วมกับบริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด จัดงาน InterPlas Thailand 2018 โดยในงานนี้ทาง PETROMAT ได้จัดสัมมนาในหัวข้อ “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยพลาสติกชีวภาพ”  ในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ซึ่งผู้ร่วมเสวนาประกอบไปด้วย คุณกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ นายกสมาคมพลาสติกชีวภาพไทย ดร.ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) คุณวรุณ วารัญญานนท์ ที่ปรึกษาเพื่อภาคีอุตสาหกรรม และ รศ. ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ รองผู้อำนวยการ PETROMAT ร่วมเป็นผู้ดำเนินรายการในการสัมมนาในครั้งนี้ โดยรูปแบบการสัมมนาในครั้งนี้เป็นการเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดความรู้ วิสัยทัศน์เกี่ยวกับนวัตกรรมพลาสติกชีวภาพ สำหรับอุตสาหกรรมด้านต่าง ๆ ที่มีประโยชน์และคุณค่าต่อประเทศชาติและสังคม อีกทั้งภาคการผลิตยังสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสู่ความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจอีกด้วย

Read more