เจรจาความร่วมมือกับ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเเวดล้อม

PETROMAT เจรจาความร่วมมือกับ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเเวดล้อม ในการนำแก้ว CU Zero Waste ไปใช้ประโยชน์ เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562

Read more

ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

PETROMAT ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เมื่อวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562

Read more

ประชุมหารือโครงการ Chula Zero Waste เพื่อเตรียมจัดกิจกรรมในวันสิ่งแวดล้อมโลก

PETROMAT ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับมูลนิธิคุณ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ Chula Zero Waste และ Ecolife เพื่อเตรียมจัดกิจกรรมในวันสิ่งแวดล้อมโลก เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562

Read more

เจรจาความร่วมมือด้านงานวิจัย กับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

PETROMAT เจรจาความร่วมมือด้านงานวิจัย กับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562

Read more

ประชุมหารือเกี่ยวกับการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

PETROMAT ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เมื่อวันพุธที่ 3 เมษายน 2562

Read more

เจราความร่วมมือด้านวิจัยกับบริษัทอุสาพัฒนาเศรษฐกิจ จำกัด

PETROMAT ร่วมกับศ. ดร.บุนยรัชต์ กิติยานันท์ นักวิจัยจาก CU-PPC รศ. ดร.ประเสริฐ เรียบร้อยเจริญ หัวหน้าโปรแกรมวิจัย MFE และ ดร.พิทักษ์ เหล่ารัตนกุล นักวิจัยจาก MTEC เข้าเจรจาความร่วมมือด้านการวิจัยและเยี่ยมชมเตาเผาถ่านระดับ Pilot Scale และเครื่องมืออื่น ๆ ของบริษัท อุสาพัฒนาเศรษฐกิจ จำกัด เมื่อวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562

Read more