PETROMAT ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์

ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
เมื่อวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 อยู่ในโฟลเดอร์ 12Jun2019