งานประชุมวิชาการ PPC & PETROMAT Symposium 2019 หัวข้อ “NUS-PETROMAT: Energy and Water”


ภาพบรรยากาศ งาน PPC & PETROMAT SYMPOSIUM 2019 ซึ่งทางศูนย์ฯ ได้ร่วมจัดสัมมนาในหัวข้อ “NUS-PETROMAT: Energy and Water”
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะให้เข้าใจถึงทิศทางงานวิจัยของประเทศ และเป็นประโยชน์ในการทำงานวิจัยร่วมกันระหว่างภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมในอนาคต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 ณ สำนักงานวิทยทรัพยากร อาคารมหาธีรราชานุสรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย