PETROMAT ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
เมื่อวันพุธที่ 3 เมษายน 2562