PETROMAT จัดงานสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ

“ศูนย์ความเป็นเลิศกับการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น