“รศ. ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ นำทีมนักวิจัย PETROMAT เจรจาความร่วมมือด้านงานวิจัยกับ บริษัท โตไก พีอี จำกัด

ณ สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562