PETROMAT ร่วมแสดงความยินดีในวาระครบรอบ 33 ปี แห่งการสถาปนา

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 256