การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ

ครั้งที่1/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562