สวัสดีปีใหม่

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


สวัสดีปีใหม่

ศาสตราจารย์ บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


สวัสดีปีใหม่

ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


สวัสดีปีใหม่

ศาสตราจารย์ บุญไชย สถิตมั่นในธรรม รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


สวัสดีปีใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีวงศ์ ศรีบุรี ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


สวัสดีปีใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


สวัสดีปีใหม่

รองศาสตราจารย์. ดร.วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ


สวัสดีปีใหม่

ดร. จุลเทพ ขจรไชยกูล
ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีและวัสดุแห่งชาติ(MTEC)


สวัสดีปีใหม่

ดร.สุรชา อุดมศักดิ์
ผู้อำนวยการวิจัยและพัฒนา หัวหน้ากลุ่มธุรกิจ-เทคโนโลยี บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด


สวัสดีปีใหม่

ดร.วิไลพร เจตนจันทร์
ผู้อำนวยสำนักงานเทคโนโลยี บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย


สวัสดีปีใหม่

ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์
เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน)


สวัสดีปีใหม่

คุณดวงพร เที่ยงวัฒนธรรม
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลุยทธ์ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)


สวัสดีปีใหม่

ดร.สันติ กุลประทีปัญญา Director Research and Development Southeast Asia UOP, A Honeywell Company


สวัสดีปีใหม่

ผศ. ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และ

รศ. ดร.ดวงหทัย เพ็ญตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


สวัสดีปีใหม่

คุณวัฒนาพร สุขพรต ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา