PETROMAT เจรจาความร่วมมือด้านงานวิจัย กับ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)

เมื่อวันอังคารที่ 22 มกราคม 2562