PETROMAT ร่วมบรรยายให้ความรู้และพาชมพื้นที่ปฏิบัติการจริงของโครงการ Chula Zero Waste แก่ผู้เข้าฟังจากสำนักงานศาลฎีกา ศาลยุติธรรม รวมถึงนักเรียนและอาจารย์จากโรงเรียนปัญญาประทีป
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561