PETROMAT ร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการ Chula Zero Waste แก่ผู้เข้าฟังจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

วันที่ 2 สิงหาคม 2561