PETROMAT ประชุมหารือความร่วมมืองานวิจัยกับ ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร
เมื่อ วันที่ 26 ก.ค. 61