PETROMAT ให้สัมภาษณ์สำนักข่าวเวิร์คพอยท์ (Workpoint News)

เกี่ยวกับโครงการ Chula Zero Waste และ การจัดการขยะอย่างครบวงจร (Closed-loop bioplastic management)

เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2561