พิธีลงนามบันทึกขัอตกลงความร่วมมือการใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

พิธีลงนามบันทึกขัอตกลงความร่วมมือ การใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม BioPBS™

และความร่วมมือส่งเสริมการคัดแยกบรรจุภัณฑ์พลาสติก

เพื่อสร้างจิตสำนึกตามแนวทางเศรฐกิจหมุนเวียน ระหว่าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

และ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน)

10 กรกฎาคม 2561