PETROMAT เข้าเยี่ยมชมและเจรจาความร่วมมือด้านวิจัย ณ โรงกลั่นน้ำมันฝาง

ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561