PETROMAT ร่วมกับบริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด จัดงาน InterPlas Thailand 2018

โดยในงานนี้ทาง PETROMAT ได้จัดสัมมนาในหัวข้อ “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยพลาสติกชีวภาพ” 

ในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ซึ่งผู้ร่วมเสวนาประกอบไปด้วย

คุณกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ นายกสมาคมพลาสติกชีวภาพไทย

ดร.ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

คุณวรุณ วารัญญานนท์ ที่ปรึกษาเพื่อภาคีอุตสาหกรรม และ

รศ. ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ รองผู้อำนวยการ PETROMAT ร่วมเป็นผู้ดำเนินรายการในการสัมมนาในครั้งนี้

โดยรูปแบบการสัมมนาในครั้งนี้เป็นการเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดความรู้ วิสัยทัศน์เกี่ยวกับนวัตกรรมพลาสติกชีวภาพ

สำหรับอุตสาหกรรมด้านต่าง ๆ ที่มีประโยชน์และคุณค่าต่อประเทศชาติและสังคม

อีกทั้งภาคการผลิตยังสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสู่ความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจอีกด้วย