PETROMAT จัดสัมมนาบุคลากรศูนย์ฯ ประจำปี 2561 ในหัวข้อ “PETROMAT Seminar 2018: PETROMAT in 2035”

ในวันที่ 10 – 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมดุสิตดีทูเขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรสรุปแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศระยะที่ 1 (แผน 15 ปี) จากข้อมูลและข้อเสนอแนะที่รวบรวมจากผู้ที่เกี่ยวข้องของศูนย์ฯ

ทบทวนบทบาทการดำเนินงานที่ผ่านมา จุดอ่อน/จุดแข็ง ความเชี่ยวชาญ หาเครือข่ายความร่วมมือที่จะเติมเต็มสิ่งที่ศูนย์ฯ ยังขาด

เพื่อก้าวสู่เป็นการเป็นองค์กรที่จะเชื่อมโยงภาคการศึกษา ภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี วัสดุ และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องอื่น ๆ อย่างครบวงจร

ให้เกิดเป็นแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจจนเกิดผลกระทบในภาพรวมของประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0 ภายในระยะเวลา 15 ปี