ประชุมระดมความเห็นจากที่ปรึกษาและผู้บริหารศูนย์ฯ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย