Innovation in Industrial R&D seminar

PETROMAT จัดงานอบรมในหัวข้อ “Innovation in Industrial R&D”
โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สันติ กุลประทีปัญญา
Director, Southeast Asia Research & Development UOP, A Honeywell Company, USA
และกรรมการอำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ เป็นผู้บรรยาย
เมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2561 ณ ณ ห้องประชุม 705/2 ชั้น 7 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย